Ετικέτες

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ. Με το μεγάλο θέμα των σφαγείων και των ιαματικών λουτρών της Τρύφου, και το νέο πρόεδρο του Δ.Σ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Κατούνα την Παρασκευή 31/3/2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στη Δημοτική Κοινότητα Κατούνας.

      Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μεδεώνος - σύμφωνα με την αριθ. 49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης.
1.- Συζήτηση επί αιτήσεως «Κίνησης Πολιτών Κατούνας» σχετικά με τα τέλη ύδρευσης στην Τ.Κ. Κατούνας.
2.- Λήψη απόφασης για συνέχιση εκκαθάρισης για την «Κοινοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βάρβαρου Τρύφου Αιτωλ/νίας». (Εισηγητής κ. Στούπας)
3.-Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για «Κοινοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βάρβαρου Τρύφου Αιτωλ/νίας». (Εισηγητής κ. Στούπας)
4.- Περί έγκρισης εκμίσθωσης Δημοτικών Σφαγείων Κατούνας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου άρδευσης στην περιοχή Μάρδια Τ.Κ. Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
6.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης σε τμήμα της οδού ΓΟΥΡΓΟΥΒΛΗΣ Θυρρείου και θέση ΤΣΑΓΓΑΡΗ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
7.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πεζοδρόμηση εισόδου Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
8.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση πλακιδίων ισογείων Γυμνασίου-λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
9.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού Κατούνα-Κονωπίνα». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
10.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
11.- Ορισμός ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την Πράξη «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νιας και εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του Σ.Μ.Α. Αστακού».(Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)
12.- Ορισμός ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την Πράξη «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)
13.- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ συμπιεστή ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ BOMAG στον ΦΟΔΣΑ. (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)
14.- Έγκριση τμήματος μελέτης οδοποιίας για το δρόμο πρόσβασης στον ΑΣΠΗΕ "Περγαντή" Ισχύος 40 MW μέσω της Ι.Μ. Ρόμβου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) 
15.- Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».(Εισηγητής κ. Π. Αποστολάκης)
16.- Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» για συσσίτια, καύσιμα και φάρμακα». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
17.- Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» για προμήθεια ειδών παντοπωλείου και καυσίμων ΚΑΠΗ». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
18.- Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΔΑΚ Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
19.-Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
20.- Απευθείας ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας αφών Μασούρα με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στο ΟΤ Γ71Α, αποδοχή της Έκθεσης Εκτίμησης των ακινήτων από τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
21.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
22.-Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.(Εισηγητής κ. Στούπας)
23.- Περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
24.- Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Τουριστική – Επενδυτική  Δημοτική Ανώνυμη  Εταιρεία» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
25.-Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
26.- Έγκριση ίδρυσης του «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» σύμφωνα με το άρθρο του Ν.3879/2010. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
27.- Περί έγκρισης απολογισμού της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
28.- Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(Εισηγητής κ. Πάντας)         
29.- Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος) 
30.- Περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
                                  
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 
 * Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Εκδήλωση των Κατηχητικών Σχολείων της Ενορίας μας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων της ενορίας μας, μας παρουσίασαν και φέτος εκδήλωση αφιερωμένη στην διπλή γιορτή της Χριστιανοσύνης και του Ελληνισμού. Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία από τον κ. Νικόλαο Λουκά, θεολόγο και Ταξίαρχο εν αποστρατεία, με θέμα «Παλαιών Πατρών Γερμανός».
Τα παιδιά μας παρουσίασαν ποιήματα, τραγούδια και σκετς για την εορτή του Ευαγγελισμού, αλλά και για την Εθνική μας επέτειο και το χορευτικό τμήμα του Κατηχητικού μας παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς. Την εκδήλωσή μας, έκλεισε ο Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας Πανοσ. Αρχιμ. π. Μακάριος Αντωνόπουλος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτου μας κ.κ. Κοσμά. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος του δήμου, ο Διοικητής του Α.Τ. Κατούνας, καθώς και πλήθος κόσμου.

Με τις εκδηλώσεις αυτές τιμούμε εκείνους που έδωσαν το αίμα τους για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία, αλλά αναπτερώνεται και το πατριωτικό μας συναίσθημα. 
ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΣ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Ο Α.Ο. Παλαίρου σε ανακοίνωσή που εξέδωσε συγχαίρει την ομάδα της Μεδεών Κατούνας για την παραμονή της στην Β Κατηγορία και εύχεται καλή πορεία στη νέα σαιζόν του Πρωταθλήματος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ: ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μια σχολική θεατρική παράσταση δεν είναι απλά ένα σημαντικό γεγονός για τη σχολική πραγματικότητα και για την τοπική κοινωνία. Είναι μια πολύπλευρη εκπαιδευτική ενασχόληση που αναδεικνύει ανάγκες και διαθέσεις τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών και αποσκοπεί στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον τους.
Τα οφέλη που προκύπτουν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της θεατρικής παράστασης για τους μαθητές είναι πολλά. Καλλιεργείται το πνεύμα της συνεργασίας, ο σεβασμός του «άλλου», αμβλύνονται οι διαφορές μεταξύ τους και δημιουργείται ένα κλίμα οικειότητας μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς, που αναβαθμίζει τους μαθητές από παθητικούς δέκτες της μαθησιακής διαδικασίας σε παραγωγούς πολιτισμού και σε πρωταγωνιστές μιας προσπάθειας σημαντικής κι ενδιαφέρουσας.
Μέσα από τη συμμετοχή τους σε μια θεατρική παράσταση, οι μαθητές διαμορφώνουν απόψεις και στάσεις ζωής, αποδέχονται την πολιτισμική ετερότητα, γνωρίζουν άλλα συστήματα αξιών, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη τους κι έρχονται σ’ επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά και με τον πολιτισμό, στις ποικίλες εκφάνσεις του.
Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στους καθηγητές τους.
             

            

             
( amartolos vonitsa )
 ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ.

ΟΑΕΔ: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 ανέργων

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 10:00 το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση του ΟΑΕΔ, που αφορά 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.  Δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά» του ΟΑΕΔ είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας.
Μέσω του προγράμματος επί 12 μήνες θα επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης».

Σκληρό «παζάρι» για την ΔΕΗ

Μετέωρο παραμένει το «μέτωπο» της διαπραγμάτευσης για τα ενεργειακά η οποία εκτός από οικονομικές προεκτάσεις ενέχει και σοβαρές πολιτικές πτυχές, αφού οι εταίροι πιέζουν για πώληση του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ και μάλιστα με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα.
Δηλαδή εκκίνηση της διαδικασίας το φθινόπωρο με «market test» που θα καταδείξει το ενδιαφέρον της αγοράς για την απόκτηση μονάδων, καθορισμό του «καλαθιού» των προς πώληση μονάδων ως το τέλος του χρόνου και ολοκλήρωση του διαγωνισμού μέσα στο 2018.
Θεωρούν ότι η μέθοδος των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ που επελέγη ως εργαλείο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (μέθοδος την οποία οι ίδιοι οι εταίροι προσυπέγραψαν στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης) είναι ατελέσφορη, δεν πρόκειται να οδηγήσει στον στόχο που είναι η μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στο 50% ως το 2020 (από 90 % περίπου που είναι τώρα) και για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμοστούν δομικά μέτρα όπως η πώληση μονάδων.

Ναυπακτία: Στο έλεος των ζωοκλεφτών οι κτηνοτρόφοι – Νέα ζωοκλοπή στα Πιτσιναίικα

Στο έλεος των ζωοκλεφτών είναι οι κτηνοτρόφοι στην Ναυπακτία. Χθες Σάββατο στα Πιτσιναίικα άγνωστοι έκλεψαν μέσα από στάβλο 5 πρόβατα και εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr τέτοιου είδους περιστατικά γίνονται συχνά με τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής να είναι σε απόγνωση και να λένε πως θα αναγκαστούν αφού η πολιτεία δεν μπορεί να τους προστατέψει να πάρουν το νόμο στα χέρια τους. Επίσης καθημερινά κάνουν περιπολίες για να μπορέσουν να αποτρέψουν τους ζωοκλέφτες να μπουν στους στάβλους τους.
nafpaktianews.gr

Πάτρα: Φυλάκιση 4 ετών και 2 μηνών στον κατηγορούμενο οδηγό για τον «υγρό» θάνατο των τριών φοιτητών

Εντάσεις, διακοπές και φορτισμένο κλίμα στη δίκη
Σε φυλάκιση 4 ετών και 2 μηνών καταδίκασε Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών τον 24χρονο οδηγό του τραγικού οχήματος, το οποίο οδήγησε στον «υγρό» τάφο στο λιμάνι της Πάτρας, τρία νέα παιδιά. Η απόφαση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ η πλευρά του κατηγορουμένου άσκησε έφεση. Να σημειωθεί πως η Εισαγγελέας είχε ζητήσει να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η απόφαση, όμως δεν έγινε δεκτό. Η δίκη για την τραγωδία, χαρακτηρίστηκε από τις έντονες εντάσεις και τις διακοπές, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που η αστυνομία μπήκε στην αίθουσα για να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Το κλίμα κατά την ακροαματική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο με τη συγκίνηση να είναι διάχυτη, ενώ υπήρχαν και αρκετές στιγμές έντασης. Όπως έγραψε από το πρωί το tempo24.gr, ο πατέρας του Ανδρέα, Βησσαρίων Αλέξης, πλησίασε τον κατηγορούμενο και του έδειξε φωτογραφία του γιού του. Το έκανε όπως είπε, για να ξέρει ποιο ήταν το παιδί του.

Ορεινή Λευκάδα, Δρυοδάσος των Σκάρων: Ο Παράδεισος αυτών που γνωρίζουν…

Ορεινή Λευκάδα, Δρυοδάσος των Σκάρων: Ο Παράδεισος αυτών που γνωρίζουν*…
 Το Ομηρικό Νήιον κατά τον μεγάλο Γερμανό αρχαιολόγο Wilhelm Dörpfeld (Βίλχελμ Νταίρπφελντ). Ο Άθωνας της Λευκάδας κατά τον Αλεξανδρίτη (από τον Αλέξανδρο Λευκάδας) φιλόλογο και ιστοριοδίφη Σπύρο Σούνδια. Μοναδικό στο είδος του σε όλα τα Ιόνια νησιά. Κορώνα στο κεφάλι του νησιού μας, του νησιού της Λευκάδας. Ένα αρχέγονο δάσος που άντεξε στο παρελθόν πολλές κρίσεις, πολλούς πολέμους. Πηγή πλούτου ανέκαθεν για τον τόπο μας. Κι αυτό ισχύει περισσότερο από ποτέ άλλοτε σήμερα. Φανταστείτε τους παραλιακούς οικισμούς της ανατολικής ακτογραμμής του νησιού μας (Νικιάνα, Περιγιάλι, Νυδρί) χωρίς τη σκιά των Σκάρων.
 Να ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού μας. Για το οποίο δεν ακούσαμε να γίνεται καθόλου λόγος στην παρουσίαση της πρότασης του Επιμελητηρίου για το νέο brand του νησιού μας. Ούτε το είδαμε σαν εικόνα καν στο επίσημο και εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Τ. πεντάλεπτο video τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας – το δεκάλεπτο δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια μας. Ούτε επίσης είδαμε να γίνεται κάποια αναφορά στο βίντεο αυτό, και στην κατηγορία «Εκκλησίες-Ιστορικές Μονές», στα δυο ιστορικά μοναστήρια που βρίσκονται στους πρόποδές του, τον Αϊ Γιώργη και την Κόκκινη Εκκλησιά.


Ένωση Αγρινίου: Σε διαβούλευση η υποχρεωτική σήμανση σε κρέας και γάλα

Νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος καθυστέρησης των πληρωμών προς τους αγρότες κατά τις εμπορικές συναλλαγές των νωπών και ευπαθών προϊόντων.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 24 / 04 /2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00. Η επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
α) «Χώρα άμελξης: (το όνομα της χώρας όπου έγινε η άμελξη του γάλακτος)». 

Κρεοπωλεία Τσέλιγκας Αφοί Κύρκου: ΜΑΣΑ ΜΑΣΑ...ΤΙ ΘΑ ΦΆΜΕ ΣΉΜΕΡΑ;;;

Λαγωτό - Μοσχαράκι κοκκινιστό από τον Άκη
Παραδοσιακό πιάτο της Αρκαδίας. Έχει πολύ σκόρδο… Μη σας εμποδίσει αυτό στο να το κάνετε. Δοκιμάστε το και πιστέψτε με θα με θυμηθείτε.
Συστατικά
1 κιλό μοσχαρίσιο κιλότο ή ποντίκι 
ελαιόλαδο για το σοτάρισμα
5-6 σκ. σκόρδο καθαρισμένο σε σκελίδες
500 γρ. χυμό ντομάτας από φρέκες ντομάτες περασμένες στο μούλτι
μια πρέζα ζάχαρη
αλάτι και πιπέρι
1/4 κ.γ. κανέλα
1/8 κ.γ. γαρύφαλλο
100 γρ. καρύδια
2-3 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

Μέθοδος Εκτέλεσης

Νέες, ελκυστικές τιμές από το ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας στα δρομολόγια από και προς Αθήνα

Η ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας Ανώνυμη Εταιρεία,   αντιλαμβανόμενη πλήρως την οικονομική κρίση και θέλοντας να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο απέναντι στους κατοίκους του νομού Αιτωλ/νίας,  ενημερώνει το επιβατικό της  κοινό  ότι από 20/02/2017 του δίνει την δυνατότητα,  να ταξιδέψει από όλες τις περιοχές του νομού έως και το Μεσολόγγι  προς  Αθήνα  με τιμή εισιτηρίου 39,00 ευρώ με επιστροφή.
Η διάρκεια ισχύος  του εισιτηρίου είναι για 2 μήνες. Επίσης,  από Ευηνοχώρι έως Αντίρριο-Ναύπακτο προς Αθήνα η τιμή του εισιτηρίου είναι  33,00 ευρώ .
Οι παραπάνω τιμές  ισχύουν και για τα αντίστροφα δρομολόγια από Αθήνα.
agrinio.press

3,46 δις ευρώ για τους Δήμους από το Πράσινο Ταμείο

Την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν οι υπεύθυνοι της ομάδας Greek LIFE Task Forceγια να ξεκλειδώσουν τους ακατανόητους κώδικες του προγράμματος LIFE προς τους δήμους παρουσίασαν στην ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώθηκε στο Πράσινο Ταμείο.
Πρόκειται για μια συντονιστική επιτροπή και μια ομάδα υποστήριξης για το περιβάλλον και τη  κλιματική αλλαγή και για τη απορρόφυση των 3,46 δις που είναι διαθέσιμα για τις δράσεις. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα lifetaskforce.gr
Το Έργο Greek LIFE Task Force (GR LTF) εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE Capacity Building. Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα διαρκέσει 40 μήνες, με συντονιστή δικαιούχο το Πράσινο Ταμείο (ΠΤ) και συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Το Έργο συντονίζεται από τον κ. Γιώργο Πρωτόπαπα, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον, σε συνεργασία με τρεις συντονιστές που υπάγονται στο ΥΠΕΝ και πλαισιώνεται από μια έμπειρη ομάδα. Συγκεκριμένα, η GR LTF εδρεύει στα γραφεία του ΠΤ, στην Κηφισιά και αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες στους τομείς περιβάλ- λοντος, φύσης/βιοποικιλότητας, κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης δεδομένων/GIS και επι- κοινωνίας για το περιβάλλον.

Η Διοίκηση του ΓΝ Λευκάδος έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα για τον Αξονικό Τομογράφο κατά την διάρκεια του περιστατικού του ποδοσφαιριστή Βασίλη Προξενιά

Με έκπληξη και αγανάκτηση διαβάσαμε «ρεπορτάζ» που κυκλοφορεί σε εφημερίδες και ιστοσελίδες της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με το περιστατικό ποδοσφαιριστή ο οποίος μεταφέρθηκε στις 19-03-2017 στο Γ.Ν. Λευκάδας τραυματισμένος.
Το «ρεπορτάζ» είναι γεμάτο από ψεύδη και ανακρίβειες και επιπλέον συκοφαντεί το Νοσοκομείο και τους γιατρούς του.
Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο μας στις 19-3-2017 το απόγευμα όπου του έγιναν ΟΛΕΣ οι προβλεπόμενες εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης και της Αξονικής Τομογραφίας από τον εφημερεύοντα Ακτινοδιαγνώστη γιατρό.
Αφού εκτιμήθηκε η κατάστασή του, διαγνώστηκε και σταθεροποιήθηκε, αποφασίστηκε η μεταφορά του στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχει ζητηθεί από την εταιρεία SIEMENS που έχει την συντήρηση του αξονικού τομογράφου, η αντικατάστασή του. Τα δε αποτελέσματα των εξετάσεών του όπως και όλων των άλλων εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται στο Νοσοκομείο μας είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.
Επίσης σε ότι αφορά το Νέο Νοσοκομείο, μετά από ενέργειες της Διοίκησης, της Περιφέρειας
και του Υπουργείου, εγκρίθηκε η αγορά ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ο οποίος και θα εγκατασταθεί.
Τέλος, ευχόμαστε στον τραυματία γρήγορη ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

e-maistros

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:

Το Θύρρειο γιόρτασε την 25η Μαρτίου

ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:

Ακτιο - Βόνιτσα: Θρυλικοί φρουροί (Είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος του thetravelbook)

Κάστρα στον Αμβρακικό και στο Ιόνιο, θρύλοι της Κλεοπάτρας και του Αλή Πασά και στην ενδοχώρα τα Ακαρνανικά όρη με τα πλούσια νερά. Η Βόνιτσα αποδεικνύει γιατί η βόρεια Αιτωλοακαρνανία είναι ένας αυτόνομος, ξεχωριστός προορισμός.
Τι ήταν αυτό που τράβηξε τον Αλή Πασά στη Βόνιτσα; Πόση δόση αλήθειας έχει ο θρύλος με τα καράβια της βασίλισσας Κλεοπάτρας; Είναι αλήθεια πως βαθιά στα σπλάχνα των Ακαρνανικών ανοίγονται ολόκληρα σπήλαια; Ποιος ήταν κι εκείνος ο διαβόητος ληστής που φόρεσε το ράσο και σήμερα το όνομά του το έχουν... καταρράκτες;
Σούρουπο στη Βόνιτσα από τις πολεμίστρες του κάστρου της
Όλα αυτά δεν είναι παρά λίγες μόνο σελίδες από το κεφάλαιο που λέγεται Βόνιτσα. Μία από τις πιο ανεξερεύνητες όψεις της Αιτωλοακαρνανίας, τις πιο «κρυμμένες» αν προτιμάς. Στο βορειοδυτικό άκρο του μεγάλου νομού, είναι για πολλούς ένα πέρασμα για την –πιο ανεπτυγμένη τουριστικά– Λευκάδα· ή μια ενδιάμεση στάση πριν από την «υπογείωση» προς την Ηπειρο μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας στην Πρέβεζα. Συνηθισμένο «λάθος», που καιρός είναι να αρχίσει να διορθώνεται...
Οι νεροτριβές στο χωριό Μοναστηράκι 

εξακολουθούν να πλένουν μοκέτες 

και μάλλινα υφαντά με τον παλιό, 

παραδοσιακό τρόπο
Η Βόνιτσα λοιπόν είναι μια όμορφη επαρχιακή κωμόπολη, χτισμένη στα νότια παράλια του Αμβρακικού. Στροφές αμέτρητες, η μία μετά την άλλη, σε μήκος περίπου 35 χλμ., σε φέρνουν από τη γειτονική Αμφιλοχία μέχρι εδώ: «εισαγωγή» η πανοραμική θέα πριν από την τελευταία στροφή, με το νησάκι της Κουκουμίτσας σε πρώτο πλάνο, την πόλη να απλώνεται παραλιακά και το βυζαντινό κάστρο στο φόντο να συμπληρώνει τον καμβά.
Το πρώτο «καλωσήρθες» στη Βόνιτσα το ακούς στην προκυμαία, δίπλα στον φάρο, στα ταβερνάκια και στα καφέ που απλώνονται με τη σειρά και σε βάζουν σιγά σιγά στο κλίμα. Τα παγκάκια δίπλα στον φάρο σπανίως είναι έρημα, όλο και κάποιος (ή κάποιοι) θα ρεμβάζει εδώ αγναντεύοντας την Κορωνησία και τον Αμβρακικό, δίπλα στους ψαράδες που μαζεύουν απ’ τα δίχτυα τους τη γάμπαρη (γαρίδα) και τη σαρδέλα Αμβρακικού.
Στην άκρη της προκυμαίας φτάνεις στη μαρίνα, εδώ ξεκινάει και το μονοπάτι που σε ανεβάζει μέχρι το κάστρο· υπάρχει και ο άλλος τρόπος βέβαια, ο γρήγορος (και πιο ξεκούραστος), για να φτάσεις μέχρι τις πύλες του βυζαντινού φρουρίου, καθώς το αυτοκίνητο σχεδόν σε... βάζει μέσα.
Το κάστρο το (πρωτο)έχτισαν οι Βενετοί τον 11ο αι., με την άδεια των Κομνηνών, των βυζαντινών αυτοκρατόρων, κομμάτι τότε ενός δικτύου ελέγχου της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τα κάστρα στην Πρέβεζα, τη Λευκάδα αλλά και τη Ναύπακτο, νοτιότερα. Καλοδιατηρημένο και επιβλητικό, είναι το καλύτερο σημείο για θέα στη Βόνιτσα, για αμέριμνες βόλτες στις πολεμίστρες, για ηλιοβασίλεμα με τον τρούλο της Αγίας Σοφίας να «βυθίζεται» σιγά σιγά στο Λιμένι, στη λιμνοθάλασσα που απλώνεται πίσω από τον λόφο του κάστρου.

Τι αλλάζει για τις εισπρακτικές εταιρείες και τα συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία

Κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις η ενημέρωση των πολιτών. Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας που είναι στην τελική του μορφή.
Στην τελική του μορφή βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες που ρυθμίζει, εκ νέου, την αγορά. Το υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι η αναμόρφωση της νομοθεσία είναι απαραίτητη καθώς, πολύ συχνά πλέον, οι τράπεζες, αλλά και κάθε άλλοι προμηθευτές (εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ) συνεργάζονται με δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να καλούν τους οφειλέτες για τα χρέη τους. Στις περιπτώσεις αυτές, παρ’ όλο που οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες λειτουργούν ουσιαστικά ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δεν υπάγονται στο σχετικό νόμο κι επομένως δεν ισχύουν γι’ αυτούς οι υποχρεώσεις και περιορισμοί της νομοθεσίας.
Δύο από τις βασικές αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εισπρακτικές εταιρείες, είναι ότι κάθε επτά ημέρες, και όχι κάθε δεύτερη ημέρα, όπως ισχύει σήμερα, θα επιτρέπεται στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να ενοχλούν τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να διενεργείται πλέον όχι μόνο από κεφαλαιουχικές εταιρείες, όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Απολύθηκε εφοριακός για κομπίνα με παράνομα τέλη κυκλοφορίας

Ο πρώην κρατικός λειτουργός προσέφυγε στη Διοικητική Δικαιοσύνη. Έβγαζε παράτυπες βεβαιώσεις με “μαϊμού” αριθμούς πρωτοκόλλου
Στην ελληνική Δικαιοσύνη προσέφυγε εφοριακός ο οποίος τέθηκε σε οριστική απόλυση για παράβαση καθήκοντος, αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας και χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του.
Ο 45χρονος πατέρας δύο παιδιών υπηρετούσε σε Δ.Ο.Υ. της Θεσσαλίας, αλλά απολύθηκε καθώς σύμφωνα με την ΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε το διάστημα που βρισκόταν σε άδεια ανατροφής τέκνου, επισκεπτόταν την υπηρεσία του προκειμένου να βγάζει παράνομες και παράτυπες ψευδείς βεβαιώσεις καταβολής τελών κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας «μαϊμού» αριθμούς πρωτοκόλλου.

Νέα τραγωδία με αυτοκτονία σοκάρει την περιοχή του Αγρινίου

Απαγχονισμένος, με αυτοσχέδιο βρόχο, εντοπίστηκε τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 03:00, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Καμαρούλας 59χρονος , κάτοικος εν ζωή Τριαντέικων Αγρινίου.
Ο άτυχος άνδρας είχε φύγει από το σπίτι του χθες στις 18:00 μ.μ.. Ωστόσο γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα εντοπίστηκε από τον αδερφό του ιδιόχειρο σημείωμα στο οποίο ο αυτόχειρας έγραφε πως προτίθεται να αυτοκτονήσει ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε και το σημείο.
Ο επίλογος της τραγωδίας γράφτηκε όταν ο 59χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε δένδρο κοντά στην Αγία Μαρίνα. Το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου.
πηγή:agriniopress.gr

Η αναπαράσταση της μάχης Κλείσοβας 2017

Έγινε στο Μεσολόγγι η αναπαράσταση της ιστορικής Μάχης της Κλείσοβας που είχε λάβει χώρα την 25η Μαρτίου 1826.
Η ιστορία ζωντάνεψε με άνδρες και γυναίκες να φορούν παραδοσιακές φορεσιές, χάρη στην πρωτοβουλία του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Λιάρος», της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
Τότε, μια χούφτα ανδρών της Φρουράς στην Κλείσοβα κατάφερε το ακατόρθωτο: Απέκρουσε όλες τις επιθέσεις και τελικά νίκησε χιλιάδες Τούρκους και Αιγύπτιους που με αλλεπάλληλες εφόδους προσπαθούσαν χωρίς τύχη να καταλάβουν τη νησίδα. Ήταν μια ιστορική νίκη που δυστυχώς έμεινε ανεκμετάλλευτη από τη Φρουρά της Πόλης αφού λίγες ημέρες μετά αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει την Ηρωική της Έξοδο.
               
ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:

Νέο Δ.Σ. στο Συλλόγο Κωνωπινιωτών Ξηρομέρου «ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ». Επανεξελέγη Πρόεδρος για τρίτη συνεχόμενη θητεία ο Βασίλης Σκούρτας


       Το Σάββατο    25 Μαρτίου 2017,  τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Κωνωπινιωτών Ξηρομέρου «ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ», που προέκυψαν από τις Αρχαιρεσίες της 19ης  Μαρτίου  2017 συνήλθαν σε σώμα ομοφώνως ως εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Βασίλειος Σκούρτας
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Βασίλειος Σκούρτας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Τσαμποδήμος, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Γεώργιος Γεροχρήστος, ΤΑΜΙΑΣ:  Χριστόφορος Καρατσόλας, ΕΦΟΡΟΣ: Δημήτριος Λούντζης, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:  Ιωσηφίδη-Μεράντζα Σοφία,  ΜΕΛΟΣ:  Ευάγγελος  Βενέτης.   

Αλλάζει ο καιρός,έρχονται βροχές και καταιγίδες

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και σταδιακά στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, περιμένουμε τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017. Εξαίρεση αποτελούν η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη όπου η πιθανότητα για βροχή είναι μικρή. Τις πρωινές ώρες βροχές θα εκδηλωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ προς το βράδυ θα βρέξει στην Κρήτη.Λίγες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στην Ήπειρο και στο Ανατολικό Αιγαίο.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 15, στην Κεντρική Ελλάδα από 6 έως 15 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα από 9 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 16, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 8 έως 13 βαθμούς και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ανακοίνωση της ΛΑΕ για τους μετανάστες στα κρατητήρια του Αγρινίου

“Απελπισμένοι και πληγωμένοι μετανάστες (και) στην Αιτωλοακαρνανία!”, είναι ο τίτλος ανακοίνωσης της ΛΑ.Ε. σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα κρατητήρια  της Δ.Α. Ακαρνανίας με τους μετανάστες που έχουν παρουσιάσει κρούσματα ψώρας, προκαλώντας εύλογα διαμαρτυρίες στους αστυνομικούς που εκφράζουν φόβους τόσο για την υγεία τους, όσο και για την υγεία-διαμονή των μεταναστών.
Αναλυτικά:
“Αυτές  τις μέρες  η Αιτωλοακαρνανία, καλείται να ανταποκριθεί σε  δυστυχισμένους μετανάστες ναυαγούς που καταπονημένοι, πεινασμένοι και άρρωστοι περισυνελλέγησαν προ ημερών, από το φορτηγό πλοίο Cacliarda με σημαία Μάλτας, δυτικά των Παξών.
Στην Αιτωλοακαρνανία και πιο συγκεκριμένα σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο κρατούνται μετανάστες σε κρατητήρια των Αστυνομικών  τους Διευθύνσεων.

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ο Αλέξης Τσίπρας θα εγκαινιάσει την Ιονία Οδό

Η αντίστροφη μέτρηση για την απόδοση της «λειτουργικής» Ολυμπίας Οδού έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες χωρίς όμως να υπάρχουν «τελετές» καθώς έχει αποφασιστεί να γίνει η συνολική μεγάλη τελετή εγκαινίων, το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Η ημέρα των εγκαινίων δεν έχει κλείσει αλλά και να έχει συμβεί αυτό παραμένει «επτασφράγιστο» μυστικό. Άλλωστε έχουμε την παράδοση με τελετές εγκαινίων και σε 3 άλλους άξονες (Ιόνια, Ε65, Αιγαίου).
Τώρα στο πεδίο της …δράσης, στην Ολυμπία Οδό, υπάρχει κλίμα ικανοποίησης τόσο στο Υπουργείο όσο και στον κατασκευαστή γιατί όλα δείχνουν ότι ξεπερνιούνται οι δυσκολίες και οι τελευταίες μέρες έχουν γίνει άλματα στην κατασκευή.

Α.Ο. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1-2 ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΥΝΑ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!!!

Η μεγάλη ανατροπή έγινε σε αυτό το παιχνίδι όπου από το 3 κιόλας λεπτό το Αρχοντοχώρι άνοιξε το σκορ σε 1-0 και προηγούνταν καθ όλη την διάρκεια του αγώνα, μέχρι το 80 λεπτό περίπου.  Η Μεδεών δεν σήκωσε τα χέρια ψηλά και ισοφάρισε σε 1-1 με γκολ του Βαινά και λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας ο Κώστας Μαυρομμάτης έκανε το 1-2 που ήταν και το τελικό σκορ για την ομάδα της Κατούνας που μετα την δεύτερη νίκη στα μπαράζ έμεινε στην Β κατηγορία ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας.
ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ:

Νέοι εμπρησμοί σε κάδους τα ξημέρωμα στο Αγρίνιο (φωτο)

Διαστάσεις επιδημίας έχει πάρει το μπαράζ εμπρησμών σε κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε δρόμους του Αγρινίου, αναστατώνοντας γειτονιές κυρίως σε περιοχές της Αγίας τριάδας, του Πανεπιστημίου κλπ, προκαλώντας παράλληλα μεγάλες ζημιές σε δημοτική περιουσία.

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο Μεσολόγγι- Συνάντηση Λ. Κονιόρδου με Ν. Καραπάνο (φωτο)

Κορυφώθηκαν το μεσημέρι στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου.
Μετά τη επίσημη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ακολούθησε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στον Κήπο των Ηρώων και η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.
Την κυρία Υπουργό, καλωσόρισε ακολούθως στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος, παραδίδοντας ταυτόχρονα υπόμνημα με θέματα αρμοδιότητας που αφορούν τόσο την Ιερή Πόλη όσο και το Δήμο ευρύτερα. Όπως είπε, η πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής έχει διαμορφωθεί μέσα στο πέρασμα των αιώνων από την προϊστορική εποχή έως τους νεώτερους χρόνους, αφήνοντας πίσω της πολύτιμα μνημεία πολιτισμού.  

Ναυπάκτια μαθήτρια κέρδισε ταξίδι για εκπαίδευση στη NASA

Μεγάλη επιτυχία της Αγγελίνας Μπανιά με 2ο βραβείο και ταξίδι στη NASA
Στην 3η φάση «Ίππαρχος» του 22ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής για το Λύκειο, η Αγγελίνα Μπανιά, μαθήτρια του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, πήρε το 2ο βραβείο και ταυτόχρονα απόκτησε τη δυνατότητα να μεταβεί το καλοκαίρι στις εγκαταστάσεις της NASA στις ΗΠΑ για εκπαίδευση μιας βδομάδας.
Επίσης, η Λαμπρινή Βασιλοπούλου, μαθήτρια του 2ου Λυκείου Ναυπάκτου, πήρε 4ο έπαινο στο Λύκειο και μαζί με την Αγγελίνα προκρίθηκαν να πάρουν μέρος στην 4η φάση «Πτολεμαίος», από την οποία θα προκύψουν οι 5 μαθητές που θα συγκροτήσουν την Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 11η Ολυμπιάδα Αστρονομίας, η οποία φέτος θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη.

Μεσολόγγι: Αναβίωσε η Μάχη της Κλείσοβας (φωτο)

Η περίφημη Μάχη της Κλείσοβας, που έγινε ανήμερα της 25ης Μαρτίου 1826, αναβίωσε σήμερα με πρωτοβουλία του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Λιάρος».
Εκατοντάδες Μεσολογγίτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη σημερινή αναπαράσταση και έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Ο Γιάννης Μακρής περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τα γεγονότα της ημέρας.
Μια χούφτα η Φρουρά της Κλείσοβας. Κι όμως κατάφερε το ακατόρθωτο, απέκρουσε όλες τις επιθέσεις και τελικά κατανίκησε χιλιάδες Τούρκους και Αιγύπτιους που με αλλεπάλληλες εφόδους προσπαθούσαν χωρίς τύχη να καταλάβουν τη νησίδα.
Ήταν μια ιστορική νίκη που δυστυχώς έμεινε ανεκμετάλλευτη από τη Φρουρά της Πόλης αφού λίγες ημέρες μετά αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει την Ηρωική της Έξοδο…
Η 3η Αναπαράσταση της Μάχης Της Κλείσοβας  έκλεισε με επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Κλείσοβας.

Με τη συμμετοχή του συλλόγου Σαρακατσαναίων - βάλτου-Ξηρομέρου-Ευρυτανίας-οι σταυραετοί των Αγράφων στην μεγάλη παρέλαση του Αγρινίου!!!!